algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mousselineglas 

Algemeen

 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
  Aanzicht: Atelier ‘t Aanzicht vof gevestigd te Bredevoort
  Opdrachtgever: degene tot wie aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, leveringen dan wel facturen van Atelier ´t Aanzicht zijn gericht.
 2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst en verleende opdracht tussen Atelier ´t Aanzicht en de opdrachtgever waarop Atelier ´t Aanzicht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Atelier ´t Aanzicht, voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Atelier ´t Aanzicht kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtgever daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtgever anders aangeeft.

Offertes, aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes, zowel schriftelijk als mondelinge, of andere verklaringen van Atelier ´t Aanzicht zijn vrijblijvend.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat Atelier ´t Aanzicht een offerte cq. bestelling ondertekend retour heeft ontvangen, dan wel doordat opdrachtgever geheel of gedeeltelijk aan een opdracht c.q. deellevering heeft voldaan.
 2. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen, aanvullingen, meerwerk en/of wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk of mondeling door partijen worden overeengekomen.
 3. Atelier ´t Aanzicht is bevoegd om, indien Atelier ´t Aanzicht dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, bij de uitvoering van de aan Atelier ´t Aanzicht gegeven opdracht, anderen in te schakelen, waarbij de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend, Atelier ´t Aanzicht zal hierover met de opdrachtgever vooraf overleg plegen.
 4. Na het ontvangen van een bestelling via de website. Een orderbevestiging wordt door ons per e-mail aan u gestuurd. Op deze orderbevestiging wordt het totaal te betalen bedrag incl. eventuele verzendkosten en het banknummer waarop de betaling dient plaats te vinden vermeld. Meer informatie hierover onder het gedeelte informatie op website. Indien een product niet voorradig is wordt u per e-mail geïnformeerd.

Leveringsvoorwaarden bestelling via internet of e-mail

Binnen 3 werkdagen ontvangt u een bevestiging van uw bestelling. Op deze bevestiging staat een ordernummer en het bedrag vermeld incl. de verzendkosten. De betaling is op verschillende manieren te voldoen, meer informatie hierover onder het gedeelte betaling.

Prijzen

 1. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (b.t.w.) en exclusief verzendkosten (de verzendkosten volgens de tarieven van distributeur of eigen bezorgdienst) , tenzij anders aangegeven.
 2. Voor zoverre in een offerte niet anders is overeengekomen zijn eventuele andere, in verband met de levering of plaatsen, kosten niet bij de prijs inbegrepen.
 3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het tijdstip van de offerte. Atelier ´t Aanzicht is tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd de prijzen aan te passen aan de prijswijzigingen van grondstoffen, materialen, onderdelen, arbeidslonen, valutakoersen, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten, vervoerskosten, en ander van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen.
 4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij:

De prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Atelier ´t Aanzicht rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Betaling algemeen

 1. Betalingen geschieden contant, onder rembours of via pinbetaling tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dan gelden de voorwaarden betaling uitzondering.

Betaling uitzondering

 1. Betaling van het volledige factuurbedrag dient tijdens de (af)levering van de zaken te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien er een betalingstermijn is overeengekomen dan dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na notadatum, op een door Atelier ´t Aanzicht aan te wijze bankrekening en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingstermijn niet op.
 4. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. Atelier ´t Aanzicht heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Atelier ´t Aanzicht kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Atelier ´t Aanzicht kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 7. Indien Atelier ´t Aanzicht aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Atelier of Galerie.
 2. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat Atelier ´t Aanzicht hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Komen Atelier ´t Aanzicht en de opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van de aankopen tegen de werkelijke verzendkosten. Deze kosten worden de opdrachtgever gelijktijdig met de te leveren zaken in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever is gehouden deze kosten gelijktijdig met het aankoopbedrag van de zaken te voldoen. Atelier ´t Aanzicht bepaalt steeds de wijze van verzending. Bij verzenden van glas in lood panelen, glasplaten of Moussellineglas maken wij gebruik van onze eigen bezorgdienst.

Eigen bezorgdienst

 1. Bestellingen van glas in lood panelen of glasplaten, Mousselineglas worden bezorgd door onze eigen bezorgdienst. De kilometers/afstand van uw levering bepaalt het bezorgtarief (zie onder).
 2. Op verzoek van opdrachtgever is er een mogelijkheid voor verzending door derden. Atelier ´t Aanzicht is dan niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn (zie ook bij Aansprakelijkheid punt 3).
 3. Indien uw bestelling niet direct uit voorraad geleverd kan worden, dan bezorgen wij in overleg met de opdrachtgever op een nader te noemen tijdstip.
 4. Reclamaties over beschadigingen kunnen wij alleen aanvaarden als u ze direct aan de chauffeur meldt.
 5. Indien niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen zijn wij gerechtigd om de goederen retour te nemen en de bezorgkosten in rekening te brengen.
 6. Bezorgtarief:
  0 tot 100 kilometer: € 35,00
  100 tot > : € 50,00

 Aansprakelijkheid

 1. Indien Atelier ´t Aanzicht toerekenbaar te kort komt in de nakoming van de overeenkomst, is Atelier ´t Aanzicht slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die het rechtstreeks gevolg is van de achterwege gebleven, prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
 2. Opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enig recht op de schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij Atelier ´t Aanzicht te melden.
 3. Atelier ´t Aanzicht is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop Atelier ´t Aanzicht de goederen voor verzending bij derden aanbiedt en daarmee dus de feitelijke controle over de zaken verliest. Het risico van verlies of beschadiging tijdens transport en opslag bij opdrachtgever of derden is voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantie, noch Atelier ’t Aanzicht op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan door:

 1. Plaatsingsfout: Als door of namens de opdrachtgever de beglazing niet volgens de richtlijnen uit de op het moment van plaatsing geldende NPR 3577en 3576 heeft geplaatst waardoor de beglazing defect raakt, is diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsen daarvan en eventuele bijkomende kosten komen dan voor zijn rekening.
 2. Door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de beglazing.
 3. Door ondeskundige bewaring (opslag) of transport c.q. ondeskundige en/of onjuiste plaatsing of behandeling van de geleverde producten door of namens de opdrachtgever.
 4. Door ondeskundig, onjuist of het uitblijven c.q. niet tijdig plaatsvinden van periodiek onderhoud aan de omringende constructie en/of sponningafdichting door de opdrachtgever.
 5. Door bouwtechnische oorzaken, zoals het verzakken van het object.
 6. Door vervorming of verandering van de omliggende constructie van het product, ongeacht de oorzaak daarvan, het uitnemen en herplaatsen van glas daaronder begrepen.
 7. Doordat door of namens de opdrachtgever werkzaamheden, veranderingen of bewerkingen aan het geleverde product zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Atelier ’t Aanzicht.
 8. Door thermische invloeden waardoor spanningsverschillen binnen de glaseenheden ontstaan.
 9. Door het aanbrengen van wijzigingen aan (een deel van) het object, zoals het beplakken van glaseenheden met folie, reclamemateriaal of aanbrengen van schilderwerk op het glas.
 10. Door blootstelling aan extreme chemische invloeden die de randafdichting kunnen aantasten.
 11. Door technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en zuivere dikten dan wel onvolkomenheden in (delen van) eenheden die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de Nederlandse normen BRL 3111.
 12. Aan bloemen, planten, vitrages, gordijnen, rolluiken e.d. die de wederpartij voor de uitvoering van de werkzaamheden niet verwijderd heeft dan wel door Atelier ‘t Aanzicht ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden door haar verwijderd zijn of schade als gevolg van verwijdering hiervan.
 13. Door vertekeningen zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van eigenschappen van het glas die bijvoorbeeld het gevolg zijn van barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen.
 14. Als gevolg van mechanische oorzaken op de bouwlocatie, tijdens het plaatsen of na oplevering zoals slijpen en bijwerken, of door molest, rand-, storm en explosieschade.
 15. Door interferentie.
 16. Het niet correct in stand houden van de ventilatie. Om overtollig vocht in de buurt van de beglazing af te voeren zijn aan de buitenzijde in het raam of kozijn, meestal ter plaatse van de glaslatten, ventilatieopeningen aangebracht. Het is noodzakelijk om deze openingen vrij te houden van stof, vuil en ongedierte.

De opdrachtgever is in deze dus volledig aansprakelijk voor zowel  vervangende beglazing, het plaatsen daarvan en eventuele bijkomende kosten.

 Informatie op website

 1. De prijzen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website staan, zullen voor die overeenkomst gelden. De artikelen die Atelier ´t Aanzicht verkoopt, worden zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er zich, niet tegenstaande alle voorzorgen van Atelier ´t Aanzicht, toch een fout voordoen op onze website of in onze mailing, dan is Atelier ´t Aanzicht echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van die onjuiste of onvolledige informatie.
 2. Betaling van het volledige factuurbedrag dient voor de (af)levering van de zaken te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
  Mogelijkheden van betaling:

  • contant betalen in het Atelier.
  • pinautomaat aanwezig in het Atelier.
  • het bedrag over te maken op onze bankrekening NL79RABO 031.05.01.938 ten name van ´t Aanzicht te Bredevoort o.v.v. door ons aangegeven notanummer. Als het bedrag ontvangen is, wordt de bestelling verzonden.
 3. De levertijd, zijnde de periode na ontvangst van het volledige factuurbedrag en het door Atelier ´t Aanzicht aanbieden van de zaken voor verzending bij de expediteur, bedraagt maximaal 1 week. De opgave van de levertijd is indicatief, de opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer meer dan 1 week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Atelier ´t Aanzicht schriftelijk in gebreke te stellen.
 4. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Atelier ´t Aanzicht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien Atelier ´t Aanzicht gegevens van de opdrachtgever behoeft in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever deze aan Atelier ´t Aanzicht ter beschikking heeft gesteld.

Eigendomsovergang

 1. Het eigendom van de door Atelier ´t Aanzicht geleverde goederen gaat pas dan over op de opdrachtgever, wanneer de opdrachtgever zijn betalingsverplichting ter zake alle door Atelier ´t Aanzicht geleverde goederen jegens Atelier ´t Aanzicht volledig is nagekomen.
 2. Atelier ´t Aanzicht is gerechtigd om, bij niet (tijdige) betaling door opdrachtgever of indien surseance van betaling, dan wel faillissement van opdrachtgever is aangevraagd, de onbetaalde gebleven goederen terug te halen bij opdrachtgever. De opdrachtgever dient Atelier ´t Aanzicht hiertoe in de gelegenheid te stellen.
 3. De opdrachtgever is gerechtigd om de door Atelier ´t Aanzicht geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf, van normale uitoefening van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Garantie

 1. Atelier ´t Aanzicht garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan, rekening houdende met de aanschafprijs, mogen worden gesteld.
 2. Indien de te leveren zaken, na schriftelijk beroep op garantie door de opdrachtgever en toestemming van Atelier ´t Aanzicht hierover, na retourzending inderdaad niet blijken te voldoen , zal Atelier ´t Aanzicht de zaken binnen redelijke termijn, dit naar keuze van Atelier ´t Aanzicht, voor vervanging of herstel van de gebrekkige zaken zorgdragen. De verzendkosten zijn, bij een terechte aanspraak op dit artikel, voor rekening van Atelier ´t Aanzicht. Indien het geen terecht beroep op dit artikel betreft, zulks steeds ter beoordeling van Atelier ´t Aanzicht, komen alle verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Atelier ´t Aanzicht, de opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet is bestemd.
 4. Indien de geleverde zaak niet overeenkomt met hetgeen was overeengekomen en deze niet conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is Atelier ´t Aanzicht niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 5. Geen garantie wordt verleend indien en zolang niet volledige voldoening van de nota’s aan Atelier ´t Aanzicht heeft plaatsgevonden.

Garantieverklaring na behandeling met Clearshield

 1. Wij garanderen de bescherming van het glasoppervlak behandeld met Clearshield glasoppervlakkenconditionering voor een periode van vijf jaren vanaf de Clearshield-applicatie, per jaar met 20% aflopend op voorwaarde dat onze reinigingsinstructies met Ritec Clean All worden gevolgd.
 2. In geval van terechte aanspraak op deze garantie zal de Clearshield, zulks binnen één maand nadat daartoe een aanvraag is gedaan via Atelier ’t Aanzicht, ter plaatse opnieuw aangebracht worden waarbij de kosten hiervoor door de garantieverstrekker gedragen worden naar rato van de nog lopende garantietermijn, per volledig jaar berekend.
 3. Met Clearshield behandeld glas vermindert de aanhechting van vuile deeltjes op de beglazing en heeft een waterafstotend karakter. Hierdoor zal met Clearshield behandeld glas aantastingen tegengaan en bijgevolg gemakkelijker te reinigen zijn dan niet behandeld glas. Bovendien veredelt Clearshield het glas tot een hogere kwaliteit wegens de weerstand ervan tegen aantastingen en het schoner houden van het glasoppervlak waardoor het goede doorzicht van de beglazing langer behouden blijft.
 4. Onder bovenstaande voorwaarden zal het met Clearshield behandelde glas niet verkleuren of op enigerlei wijze vlekken in het glas veroorzaken. Migratie van Clearshield-protectie zal niet optreden vanwege de moleculair stabiele crosslinking met het glasoppervlak. Clearshield is stabiel tot 230 graden Celsius.
 5. Re-applicatie van Clearshield op het glasoppervlak is mogelijk en verlengt de duurzaamheid ervan.
 6. Deze Clearshield garantie geldt uiteraard niet in extreme situaties zoals voor beglazingen in de omgeving van petrochemische industrieën, aan het strand, langs spoorlijnen e.d. Voor deze situaties kunnen schriftelijk specifieke garanties afgegeven worden.

 Reclames

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-verkeer) gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Atelier ´t Aanzicht te worden gemeld.
 3. Indien de opdrachtgever tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier ´t Aanzicht en op de wijze zoals door Atelier ´t Aanzicht aangegeven.
 4. Bij bezorging door eigen bezorgdienst kunnen wij eventuele beschadigingen/breuk alleen aanvaarden als u ze direct aan de chauffeur meldt.

Veelvoudige

 1. Niets van deze website mag worden verveelvoudig en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier ´t Aanzicht
 2. Het is de verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier ´t Aanzicht.